Płyn IDEALNY (płyn doskonały) (ang. Perfect fluide) – płyn nielepki, w którym nie acteurs naprężenia ścinające i transport ciepła, un którego własności zależą jedynie OD gęstości i ciśnienia. Modèle fizyczny płynu doskonałego Można w niektórych sytuacjach stosować do przybliżonego opisu powolnego votre cieczy o małej lepkości i gazów, Choć durer wskazana jest daleko idąca ostrożność w tym zakresie. PŁYNY płynów MODELE = CIECZE + Gazy Gazi i ciecze określa się wspólnym mianem, wspólne de posiadają Dôl z`ttaja Takie Jak: Bezkształtność (przybierają kształt pojemnika, w którym się znajdują) Odmienne właściwości niż ciała stałe, podobne ne siebie właściwości MODELE płynów niedokładnie opisują płyny dérouinage BPR ilościowy opisując MODELE Bierzemy Pod uwagę lepkość i ściśliwość nie uwzględniają wszystkich właściwości ściśliwość-opisuje na Ile Dany płyn da się skompresować NP. poprzez przyłożenie ciśnienia Gazy są ściśliwe-Łatwo się komprela ą Ciecze-właściwie nieściśliwe, ALE à Zależy OD ciśnienia (tłumaczy się upakowaniem cząsteczek). W ciśnieniu atmosferycznym są nieściśliwe ALE w Dużo wyższym dają się kompresować Rodzaje płynów: 1) Nielepki, nieściśliwy-płyn doskonały-istnieje tylko w wyobraźni fizyków. Sam par płynął, CZYLI płyn IDEALNY, nieużywany to opisu zjawisk 2) lepki, nieściśliwy-przydatny do modelowania cieczy-korzystamy głównie z takich płynów 3) nielepki, ściśliwy-modelowanie votre gazów w aerodynamice 4) lepki, ściśliwy-płyn rzeczywisty Sposoby na wyrażanie wielkości votre płynów przepływ płynów możemy wyrażać za POMOCA wyliczenia: 1) objętościowe natężenie votre płynów (QV), wyrażone głównie w jednostce [m3/s] 2) masowe natężenie votre płynu (QM), wyrażone w jednostce [kg/s] QM = QV x ρ powiązane są un przez gęstość ρ-gęstość, ciężar właściwy, stosunek masy do objętości Średnia liniowa PR, kość votre płynu v = QV/a a-Pole przekroju strumienia płynu [m2]!!! Miód nie jest gęsty, Jest lepki Prawo ciągłości Strugi wynika z równania zachowania masy: masowe natężenie votre płynu jest zawsze stałe i zachowane-Ilość masowa płynu przechodzącego przez rurę na sekundę jest zawsze Stała QM1 = c. A Jak się zmienia natężenie objętościowe? Również Ilość płynu przechodzącego przez rurę na sekundę jest Stała w danych przekrojach, ALE tylko wtedy Kiedy jest równa gęstość QV1 x ρ1 = QV2 x ρ2 gęstości Rivne dla płynów nieściśliwych QV1 = a1 x v1 i QV2 = a2 x v2 Średnia liniowa PR, kość votre płynu à v1 x a1 = v2 x A2 modèle płynu idealnego stosuje się często do gazów, których lepkość jest niewielka, un w związku z tym Efekty dyssypacyjne mogą być pominięte przy analizie przływu.